Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Ergotherapie Werkt

Ergotherapie Werkt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Inge Kieboom
Diet Kramerstraat 19
7321 KA Apeldoorn
www.ergotherapie-werkt.nl

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Ergotherapie

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Ergotherapie Werkt
Bij Ergotherapie Werkt kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor de rapportage en de financiele afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Ergotherapie Werkt
Ergotherapie Werkt is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die tijdens een traject plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Ergotherapie Werkt als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, nl.:
  • voor zorgverlening/coaching
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor facturatie
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Ergotherapie Werkt hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De medewerkers van Ergotherapie Werkt hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Balans Werkt Ergotherapie en Re-integratie. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij Balans Werkt Ergotherapie en Re-integratie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Uitwisseling gegevens

Er worden op verschillende manieren informatie uitgewisseld binnen Ergotherapie Werkt.
Bij de eerste afspraak tekent u een trajectplan en toestemmingsformulier. De re- integratiecoach vraagt uw toestemming voor het opvragen en verstrekken van informatie ten behoeve van de behandeling bij andere betrokken partijen. Op het formulier kruist u aan welke dit zijn.

Op dit zelfde formulier vragen wij uw toestemming voor:
– verzending (digitale) rapportage aan de werkgever en/of arbodienst.
– Het digitaal verzenden van de tevredenheid enquête en deze in te vullen.
– Het verwerken van uw gegevens in een elektronisch dossier.
– Het verzenden van berichten, indien nodig, naar het door u op opgegeven mailadres.

Ergotherapie Werkt kan gebruik van de volgende tools:

 • Siilo-app: app waarmee veilige communicatie middels tekst, plaatjes, foto’s tussen zorgverleners mogelijk is.
 • Praktijkadministratie/ elektronisch dossier
 • Zorgmail: beveiligde mail voor het versturen van persoonlijke gegevens.

Cookies

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

Welke cookies gebruiken wij?

Ergotherapie Werkt maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en maken geen gebruik van analytische cookies of cookies voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.